Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (röviden TTKA)
Cím: 2030 Érd Fűrészelő u. 8.
Telefon: +3630 445 34 87
Fax: +36 23 394 966
Adószám: 18514247-1-13
E-mail: info@ttka.hu
Banszámla szám: CIB Bank, HU68-10701520 68332811 51100005

továbbiakban: Adatkezelő részére a személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel:

Az Adatkezelő az adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeli.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Az „Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása” kipipálásával kijelentem, hogy az Adatvédelmi- valamint sütikről szóló tájékoztatót elolvastam és elfogadtam.

Kijelentem továbbá, hogy a megadott adataid a valóságnak megfelelnek.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható a hírlevélben található „leiratkozás” gomb megnyomásával vagy az Adatekezőlenk a info@ttka.hu e-mail címre küldött e-mailben.


1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a
Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (a röviden TTKA)
Cím: 2030 Érd Fűrészelő u. 8.
Telefon: +3630 445 34 87
Fax: +36 23 394 966
Adószám: 18514247-1-13
E-mail: info@ttka.hu

1.1 A www.ttka.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, cége/szervezete nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa.

1.2 A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány eseményeken, rendezvényeken saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa.

Önnek hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen.

1.3 Online kutatás során kitöltött űrlap (név, cég/szervezet neve, életkor, munkatapasztalat, lakhely típusa, iskolai végzettség, e-mail cím, telefon) vagy e-mail-es vagy telefonos kapcsolatfelvétel okán tudomására jutott adatok és információk kezelje és tárolja.

2. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2 és 1.3)  visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük.

A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy az info@ttka.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet, a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését, illetve indoklás nélkül kezdeményezheti az adatok törlését.

3. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használjuk. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltatjuk ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre.

A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

4. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány által szervezett rendezvények (pl: tréningek, workshopok, konferenciák, tudásestek, meetupok stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvételt készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

5. Naplózással kapcsolatos adatkezelés
5.1 A naplózással kapcsolatos adatkezelése

A www.ttka.hu szerver naplózása: a www.ttka.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

7. A kezelt személyes adatok köre:

az 1.1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, cég/szervezet neve, e-mail cím, jegyfoglalásnál telefonszám,

az 1.2 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám

az 1.3 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, cég/szervezet neve, életkor, munkatapasztalat, lakhely típusa, iskolai végzettség, e-mail cím, telefon.

A www.ttka.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@ttka.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszolja, vagy a Tehetség és Tudás Központ Alapítványt üzemelő eseménykezelés keretében aktába (excel, word dokumentum) helyezi.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

8. Adatfeldolgozó:
 • Név: Borealis Catalyst Group Kft.
 • Székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.
9. Adattovábbítás,  az adatokat megismerők köre

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány szükség szerint szerződéses más alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat.

10.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

10.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

10.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

11. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósítását lehetővé teszi.

 A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.